email: stavba@cmkos.cz, tel: +420 234 462 192
22.05.2017 | BOZP | A pár čísel nakonec | autor: Zítko Pavel | Přečteno: 593x | Tisk

Zpráva o stavu a vývoji v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v roce 2016.

V průběhu roku 2016 svazový inspektor bezpečnosti práce (dále jen SIBP) splnil všechny své povinnosti dle plánu práce a mimořádných úkolů.

V oblasti kontrolní činnosti provedl SIBP v roce celkem 35 svých naplánovaných kontrol v zaměstnavatelských organizacích a zároveň se zúčastnil na pozvání zástupců ZO a vedení firem 2 kontrol v souvislosti s § 108 zákona č. 262/2006 Sb. (dále jen ZP), a to v organizacích LB MINERALS, s.r.o., provoz Skalná a LB MINERALS, s.r.o., provoz Horní Bříza. Rovněž byl přizván v souvislosti s dohodou o vzájemné spolupráci mezi OS Stavba ČR a Českým báňským úřadem k účasti na komplexních prověrkách, eventuálně specializovaných prověrkách jednotlivých obvodních báňských úřadů, a těchto prověrek se aktivně zúčastnil v 7 případech. Jednalo se o komplexní prověrky v organizacích Lom Matula Hlinsko a.s. (OBÚ Hradec Králové), Cement Hranice, a.s. (OBÚ Ostrava), Skanska a.s., lom Březín (OBÚ Plzeň), Heluz, v.o.s., cihelna Hevlín (OBÚ Brno), Provodínské písky a.s. (OBÚ Liberec), P-D Refractories CZ a.s., těžby Březinka (OBÚ Hradec Králové) a o specializovanou prověrku v organizaci LB MINERALS, s.r.o., provoz Skalná (OBÚ Sokolov).

Závady, které při kontrolách SIBP zjišťuje, se víceméně opakují a v drtivé většině případů se jedná o závady, které vyplývají z běžného provozu na pracovištích a vesměs nejsou takového charakteru, že by přímo ohrožovaly bezpečnost a zdraví zaměstnanců zvlášť hrubým způsobem. Některé závady (celkem 16) byly odstraněny během kontroly, u ostatních závad (celkem 86) byly dohodnuty termíny odstranění s odpovědnými zaměstnanci. Závady byly zjišťovány zejména v nesprávném seřízení strojů, v zabezpečení proti úrazu (otevřené elektrické rozvaděče), v zamezení v přístupu k ovladačům, v některých případech chyběly kryty u strojů, označení potrubí druhem přepravovaného média, ve skladech chybělo označení nosnosti podlahy, regálů, chyběla nebo byla nesprávně seřízená „stop lanka“ u dopravníků, nebyla dostatečným způsobem zabezpečena pracoviště ve výškách apod. Celkem ve 3 případech bylo zjištěno, že zaměstnanci používali při práci přidělené OOPP, které již ztratily svou ochrannou funkci, v 1 případě zaměstnanec nepoužíval při práci přidělené OOPP. Rovněž ve 3 případech byly zjištěny nedostatky v oblasti školení z předpisů BOZP, kdy byly v osnovách pro školení uváděny již neplatné předpisy. Oproti předchozím obdobím se situace postupně zlepšuje v oblasti sociálních a hygienických zařízení (rekonstrukce těchto zařízení, úklid).

Během sledovaného období se na SIBP jednotliví členové a funkcionáři ZO nejčastěji obraceli se žádostmi o konzultace k oblasti odškodňování pracovních úrazů a k úrovni pracovních podmínek a pracovního prostředí.

Bylo řešeno celkem 8 stížností, z toho 4 na uznání pracovního úrazu nebo na způsob jeho odškodnění, 2 stížnosti byly na pracovní podmínky a 2 lze zahrnout do kategorie ostatní (v jednom případě se jednalo o umožnění kontrol BOZP na pracovištích předsedovi ZO, ve druhém případě se jednalo o řešení lékařského posudku při preventivní kontrole provedené lékařem pracovnělékařských služeb).

K oblasti kolektivního vyjednávání uvádím, že během sledovaného období se SIBP osobně nezúčastnil jednání ve firmách. SIBP však ve sledovaném období prostudoval a provedl vyhodnocení celkem 63 kolektivních smluv a ke každé zpracoval připomínky, eventuálně připravil návrhy na její úpravu, případně doplnění. Kromě toho je SIBP členem Komise KV našeho odborového svazu a zároveň je i členem vyjednávacího týmu, který se podílel na vyjednání nové KSVS na období roků 2016–2019.

Kromě výše uvedeného navštěvuje SIBP průběžně firmy dle potřeby, kde provádí metodickou pomoc v BOZP. Jedná se například o výklad ke způsobu zajišťování úkolů vyplývajících z předpisů BOZP apod.

V průběhu roku 2016 došlo ve firmách v působnosti OS Stavba ČR ke vzniku 4 pracovních úrazů s hospitalizací delší než 5 dnů, tzv. závažných pracovních úrazů. Všechny tyto úrazy byly svazovým inspektorem bezpečnosti práce OS Stavba ČR šetřeny na místě. Ke vzniku smrtelného pracovního úrazu nedošlo.

Ke spolupráci s orgány SOD uvádíme, že v průběhu roku 2016 byly všechny úkoly vyplývající z dohod uzavřených mezi Odborovým svazem Stavba České republiky a Českým báňským úřadem i Státním úřadem inspekce práce plněny.

V průběhu roku 2016 SIBP v oblasti vzdělávání provedl školení funkcionářů našeho OS z oblasti BOZP na školení ve Starých Splavech (celkem 84 účastníků z řad ZO a MO). Kromě toho provedl školení odborových funkcionářů ve společnosti Metrostav a.s. (25 účastníků) a v rámci jednání VZO HOCHTIEF CZ, a.s. (14 účastníků). SIBP rovněž informoval o zásadních otázkách BOZP, o novinkách v legislativě a o vývoji závažné pracovní úrazovosti celkem na 7 regionálních konferencích (76 účastníků).

V oblasti legislativy se SIBP v několika případech (celkem 8 ) vyjadřoval k připravované nové legislativě, zejména ve vztahu k novelizaci oblasti tzv. zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání, k nařízení vlády upravujícímu valorizaci náhrady za ztrátu na výdělku, dále ke změnám v NV č. 591/2006 Sb. (o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích),  NV č. 592/2006 Sb. (o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti), NV č. 276/2015 Sb. (odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění). Kromě toho na požádání pro Český báňský úřad v rámci připomínkového řízení zpracoval stanovisko k návrhu novely vyhlášky č. 99/1995 Sb. (o skladování výbušnin), k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 392/2003 Sb. (o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem) a k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 102/1994 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu v objektech určených pro výrobu a zpracování výbušnin, ve znění vyhlášky č. 76/1996 Sb., a vyhláška č. 327/1992 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při výrobě a zpracování výbušnin a o odborné způsobilosti pracovníků pro tuto činnost, ve znění vyhlášky č. 340/2001 Sb..

SIBP se při své činnosti snaží pracovat rovnoměrně na celém území České republiky.

Zdeněk Švehla

...

Do systému vložil: Zítko Pavel

  Další články z rubriky: BOZP

  Datum TitulekPodrubrika     
  22.05.2017 Zpráva o stavu a vývoji v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v roce 2016.A pár čísel nakonec    
  17.05.2017 Cenu za bezpečnost práce v hornictví „Zlatý Permon“ za rok 2016 získal Velkolom Čertovy schody, akciová společnost. Zajímavosti    
  17.05.2017 Provodínské písky a.s. získaly za rok 2016 cenu za bezpečnost práce v hornictví „Zlatý Permon“.Zajímavosti    
  14.04.2017 Podepsáno vyhodnocení spolupráce Odborového svazu Stavba České republiky se Státním úřadem inspekce práce za rok 2016.Zajímavosti    
  14.04.2017Vyhodnocení spolupráce mezi ČBÚ a OS Stavba ČR za rok 2016.Zajímavosti   
  10.04.2017 Vyhodnocení soutěže Zlatý Permon za rok 2016Zajímavosti    
  07.10.2016 Zpráva o činnosti SIBP za první pololetí 2016Zajímavosti    
  10.06.2016 Zlatého Permona získal Velkolom Čertovy schody a.s. Zajímavosti    
  02.06.2016 Českomoravský štěrk získal za rok 2015 cenu za bezpečnost práce v hornictví „Zlatý Permon“Zajímavosti    
  23.05.2016Zpráva o stavu a vývoji bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v roce 2015Zajímavosti   
  02.05.2016 Vyhodnocení soutěže Zlatý Permon za rok 2015Zajímavosti    
  11.04.2016Vyhodnocení spolupráce mezi ČBÚ a OS STAVBA ČR za rok 2015.Zajímavosti   
  29.03.2016Podepsáno vyhodnocení spolupráce Odborového svazu Stavba České republiky se Státním úřadem inspekce práce za rok 2015Zajímavosti   
  03.11.2015 Nová právní úprava bodového ohodnocení bolesti a ztížení společenského uplatnění.V legislativě    
  13.05.2015 Předání ocenění za vítězství v soutěži bezpečnosti práce Zlatý Permon.Zajímavosti    
  08.04.2015 Vyhodnocení soutěže Zlatý Permon za rok 2014.Zajímavosti    
  08.04.2015Vyhodnocení spolupráce mezi ČBÚ a OS STAVBA ČR za rok 2014.Zajímavosti   
  09.03.2015 Informace o činnosti odborové inspekce práce a výsledcích BOZP v roce 2014.Zajímavosti    
  22.05.2014Výsledky v BOZP v roce 2013ve stavebnictví a výrobě stavebních hmot u organizací v působnosti OS STAVBA ČR a činnost svazové inspekce BOZP.Zajímavosti   
  19.05.2014 Vyhodnocení soutěže Zlatý Permon za rok 2013Zajímavosti    

  Infoservis OS - poslední články

  18.09.2017 | Odbory
  VIDEO: Manifestační mítink 2017
  Dne 14. září se v pražské sportovní hale Arena Sparta uskutečnil třetí ročník manifestačního mítinku...
  08.09.2017 | Odbory
  OS Stavba ČR podporuje vyhlášení stávkové pohotovosti...
  OS Stavba ČR vyjadřuje podporu stávkové pohotovosti vyhlášené odborovými svazy působícími ve veřejné...
  19.08.2017 | Odbory
  VIDEO: Manifestační mítink #KonecLevnePrace 2017
  14. září se uskuteční manifestační mítink #KonecLevnePrace. Podpořte svou účastí tento úspěšný projekt...
  24.07.2017 | Odbory
  Odborový svaz Stavba ČR se aktivně zapojil do projektu BiDi
  Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému–etapa II.
  22.06.2017 | Komise
  Skončil 53. ročník sportovních přeborů stavebních škol
  Ve středu 21. 6. 2017 v Praze v Hotelu Olšanka proběhlo celkové vyhodnocení sezony 2016/2017 Přeborů...
  19.06.2017 | Vzdělávání
  ŠKOLENÍ 2017 - HOTEL BEZDĚZ - STARÉ SPLAVY – MÁCHOVO JEZERO
  V měsíci červnu se uskutečnilo pravidelné školení funkcionářů základních a místních organizací. Místem...