email: stavba@cmkos.cz, tel: +420 234 462 192

Infoservis OS - Legislativa - Informace

  1   
[1 - 9] z 9
Novelizace zákona o zaměstnanosti
01.09.2015 | Legislativa | Informace

Dnem 1.10.2015 nabývá účinnosti zákon č.203/2015 Sb., kterým se mění zákon č.435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů ,a zákon č.326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č.203/2015 Sb. byl publikován v částce 83 Sbírky zákonů České republiky.
 

Informace o nových zákonech
19.08.2015 | Legislativa | Informace

V částce číslo 83/2015 Sbírky byly publikovány mimo jiné dva zákony týkající se pracovněprávní oblasti.
 

Změna zákona o úrazovém pojištění
03.09.2014 | Legislativa | Informace | 

V částce 75 Sbírky zákonů České republiky, vyhlášené dne 29.srpna 2014, byl publikován zákon č.182/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
 

Změny hospodaření odborových organizací od 1.1.2014 v oblasti zákona o daní z příjmů
29.11.2013 | Legislativa | Informace

V níže uvedeném textu vám předkládáme nejdůležitější informace, které nastanou od 1.1.2014 - 344. Zákonné opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů (částka č. 134 ze dne 5.11.2013). Vybrala jsem pro vás nedůležitější informace k této změně. Metodika...
 

Nový občanský zákoník a kolektivní smlouvy
22.11.2013 | Legislativa | Informace

Nový občanský zákoník a kolektivní smlouvy Tato informace je další v řadě navzájem souvisejících a navazujících informací v souvislosti s nabytím účinnosti nového občanského zákoníku od 1.1.2014 ( dále NOZ ), které mají pomoci ZO, MO OS Stavba ČR orientovat se alespoň v nejzákladnějších změnách v právních předpisech,...
 

N o v e l i z a c e zákoníku práce od 1.1.2014
18.11.2013 | Legislativa | Informace

V souvislosti s účinností nového občanského zákoníku – zákona č.89/2012 Sb. ( dále NOZ ) k 1.1.2014 dochází ke stejnému datu k novelizaci zákoníku práce – zákona č.262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů ( dále ZP ). Byl přijat zákon č.303/2013 Sb. , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace...
 

Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti
05.11.2013 | Legislativa | Informace

Dovoluji si pouze v rámci právní prevence připomenout, že od 1.1.2014 opět platí původní právní úprava.
 

Nová právní úprava postavení zástupců zaměstnanců v dozorčích radách akciových společností od 1.1.2014
01.11.2013 | Legislativa | Informace

Zákon č.90/2012 Sb., o obchodních korporacích nabývá účinnosti dnem 1.1.2014 a je součástí rozsáhlé a zásadní rekodifikace soukromého práva. Souvisí s celkově novou koncepcí celé právní úpravy , přičemž dochází mimo jiné současně ke zrušení dosavadního obchodního zákoníku. Nová právní úprava tak sjednocuje stávající rozdílnou...
 

Nová právní úprava postavení, práv a povinností odborových organizací od 1.1.2014
31.10.2013 | Legislativa | Informace

Nový občanský zákoník zákon č.89/2012 Sb. nabývá účinnosti ke dni 1.1.2014 a nepodařilo se přesvědčit politickou reprezentaci našeho státu o potřebě přijetí změny tohoto zákona, jejímž předmětem by bylo odložení účinnosti tohoto kodexu alespoň o 1 rok. Nový občanský zákoník ( dále jen NOZ ) přináší zásadní rekodifikaci...
 

  1   
[1 - 9] z 9

Mohlo by vás zajímat