email: stavba@cmkos.cz, tel: +420 234 462 192

Region

NázevAdresaKontakt 
Brno
0506


 
tel: 731 421 467
stavcb@seznam.cz
http://stavba.cmkos.cz 
České Budějovice
0502


 
tel: 731 421 467
stavcb@seznam.cz
http://stavba.cmkos.cz 
Hradec králové
0505/I


 
tel: 731 421 457
Stavhk@seznam.cz
http://stavba.cmkos.cz 
Olomouc
0508


 
tel: 731 421 467
Stavcb@seznam.cz
http://stavba.cmkos.cz 
Ostrava
0507


 
tel: 731 421 457
Stavhk@seznam.cz
http://stavba.cmkos.cz 
Plzeň
0503


 
tel: 731 421 467
stavcb@seznam.cz
http://stavba.cmkos.cz 
Praha
0509
Praha 3 130 00
Nám. W. Churchilla 3
 
tel: 731 421 467
stavcb@seznam.cz
http://stavba.cmkos.cz 
Střední Čechy
0501/I


 
tel: 731 421 467
stavcb@seznam.cz
http://stavba.cmkos.cz 
Ústí nad Labem
0504


 
tel: 731 421 457
stavhk@seznam.cz
http://stavba.cmkos.cz